Eğer'den 10. Yıl Kutlaması

Eğer'den 10. Yıl Kutlaması

Ak Parti Ereğli İlçe Başkanı Ömer Eğer gazetemize yaptığı açıklamasında Ak Partinin İktidara gelişinin 10. yıl dönümünü kutladı. Eğer, “Ak Parti dö¬ne¬mi Türkiye Cumhuriyetinin üçün¬cü altın 10 yılı¬dır” dedi.

Yaptığı açıklamada partililere seslenen İlçe Başkanı Ömer Eğer, Ak Parti’nin birilerinin değil, milletin emretmesiyle kurulduğunu söyledi. Eğer, 3 Kasım’ın Ak Parti’nin ik­ti­da­ra ge­li­şi­nin 10. yıl­dö­nü­mü ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ak Parti bi­ri­le­re em­ret­ti­ği için değil, mil­let em­ret­ti­ği için ku­rul­muş­tur.

Bizi yo­lu­muz­dan ne çe­te­ler ne ka­ran­lık güç­ler asla çe­vi­re­me­di. Çünkü biz gü­cü­mü­zü halk­tan alı­yo­ruz. Bu halk bi­zim­le be­ra­ber ol­duk­ça, bu can bu be­den­de kal­dık­ça hiç dur­ma­dan bu ül­ke­mizi zir­ve­ye ta­şı­ma­ya, bu büyük Türk mil­le­tinin se­vin­ci se­vin­ci­miz, ke­de­ri ke­de­ri­miz ol­ma­ya devam ede­cek­tir” dedi. Eğer, “Dış po­li­ti­ka­da at göz­lü­ğü­nü çı­kar­dık.

Etkin, aktif ve du­yar­sız kal­ma­yan bir po­li­ti­ka iz­le­dik. Tür­ki­ye’yi bi­li­nen, ko­nu­şu­lan ve saygı du­yu­lan bir ülke ha­li­ne ge­tir­dik. Dün­ya­nın üçte biri ile vi­ze­le­ri kal­dır­dık” diye ko­nuş­tu.

Yok­sul­la­ra, dul ka­dın­la­ra, en­gel­li­le­re, yu­va­lar­da kalan kim­se­siz ço­cuk­la­ra sahip çık­tık­la­rı­nı, ka­dın­la­ra po­zi­tif ay­rım­cı­lık ge­tir­dik­le­ri­ni, pa­ra­dan 6 sıfır ata­rak iti­ba­rı­nı ka­zan­dır­dık­la­rı­nı da söy­le­yen Eğer mil­let­le­rin ta­rih­le­rin­de dönüm nok­ta­la­rı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “3 Kasım’da bu dönüm nok­ta­la­rın­dan bi­ri­dir. 3 Kasım, Tür­ki­ye’nin yer­den ayağa kalk­tı­ğı, koş­ma­ya baş­la­dı­ğı gün­dür. 3 Kasım’da si­ya­se­te gü­ve­ni yerle bir olmuş mil­let artık yeter demiş ve ira­de­si­ni or­ta­ya koy­muş­tur. 3 Kasım’dan bu yana geçen 10 yıl cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin üçün­cü altın 10 yıl­lık dö­ne­mi­dir. Cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­cu­su Ata­türk’ün ön­der­li­ğin­de geçen 10 yıl altın çağ­dır. De­mok­rat Parti’nin 10 yıl­lık ik­ti­da­rı mil­le­tin altın yıl­la­rı­dır, Ak Parti dö­ne­mi ise üçün­cü altın 10 yıl­dır” dedi.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.